BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Hành chính phục vụ

HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH