STT Tên đơn vị Cấp đơn vị Trực thuộc đơn vị Tình trạng