Thông kê xử lý hồ sơ

Hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận

2,502

Hồ sơ được tiếp nhận

1,836

Dịch vụ công được sử dụng

16

Hồ sơ trực tuyến đã giải quyết

2,137

Hồ sơ trực tuyến giải quyết đúng hạn

1,759

Hồ sơ trực tuyến giải quyết trễ hạn

13

Số lượng hồ sơ đúng hạn, trễ hạn

Năm2022
...